Reserveringsvoorwaarden

Op de website van de Recron vindt u de reserveringsvoorwaarden die van toepassing zijn.

Tevens is het mogelijk om deel te nemen aan onze annuleringsfonds. Er wordt namelijk geen volledige restitutie verleend bij verhindering of vervroegd vertrek. Ons annuleringsfonds bedraagt 5,5% van de totale verblijfskosten, met een minimum van € 20,00. Voor iedere gereserveerde kampeerplaats/accommodatie moet u apart een annuleringsfonds afsluiten. Deelneming aan het annuleringsfonds vrijwaart u tegen de kosten die kunnen ontstaan bij verschillende gebeurtenissen, mits gestaafd met een officiële verklaring, bv. brief huisarts. U kunt annuleren via het annuleringsfonds bij:

 • Overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van de hoofdpersoon of één der deelnemers;
 • Vroegtijdig afbreken van uw vakantie, wegens overlijden van een familielid in de eerste graad, van de hoofdpersoon of één der deelnemers;
 • Noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon, door medische oorzaak, renovatie of verandering van werkkring;
 • Onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon.

Bij het afbreken van uw vakantie is het moment van annuleren wanneer u de plaats leeg oplevert of uw accommodatie definitief verlaat. Het annuleringsfonds geldt niet bij griep, slecht weer, pandemie of geen vrij kunnen krijgen van het werk.

De annuleringsverzekering dient tijdens het boeken, of binnen 24 uur na bevestiging van de reservering, bijgeboekt te worden voor geldigheid. 24 uur na de bevestiging van de reservering is het niet meer mogelijk om deze alsnog bij te boeken.

Bij het annuleren zonder verzekering betaalt u een vergoeding aan ons, of deze wordt ingehouden van het reeds betaalde bedrag. De vergoeding bedraagt:

 • Bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen een maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering op de dag van ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

Bij iedere annulering (met óf zonder verzekering) rekenen wij € 7.50 administratiekosten.

Let op! In quarantaineplicht is geen geldige reden voor annuleren!

---------------------------------------------

You will find the applicable reservation conditions on the Recron website.


It is also possible to participate in our cancellation fund. This is because no full refund will be given in the event of non-attendance or early departure. Our cancellation fund is 5.5% of the total accommodation costs, with a minimum of € 20.00. You must separately take out a cancellation fund for each reserved camping pitch / accommodation. Participation in the cancellation fund indemnifies you against the costs that may arise at various events, if supported by an official statement, eg letter from your doctor. You can cancel via the cancellation fund at:

Death, sudden illness or accident of the main character or one of the participants;
Early termination of your holiday, due to the death of a family member in the first degree, of the main character or one of the participants;
Forced relocation of the main character, due to medical cause, renovation or change of job;
Involuntary unemployment of the main character.
When canceling your holiday, the moment of cancellation is when you deliver the place empty or leave your accommodation permanently. The cancellation fund does not apply in the event of flu, bad weather, pandemic or being unable to get work off.

The cancellation insurance must be booked at the time of booking, or within 24 hours after confirmation of the reservation, for validity. 24 hours after confirmation of the reservation, it is no longer possible to book it.

When you cancel without insurance, you pay a fee to us, or it is deducted from the amount already paid. The compensation is:

 • If canceled more than three months before the commencement date, 15% of the agreed price;
 • In case of cancellation within three to two months before the commencement date, 50% of the agreed price;
 • If canceled within one month before the commencement date, 90% of the agreed price;
 • In case of cancellation on the day of commencement date, 100% of the agreed price.

For every cancellation (with or without insurance) we charge € 7.50 administration costs.

Pay attention! Quarantine obligation is not a valid reason for cancellation!