Algemene voorwaarden

Camping Reglement Camping de Pallegarste 2023
RECRON Voorwaarden Toeristisch Verblijf NL
RECRON Voorwaarden Vakantieverblijven NL

Bij het accepteren van de algemene voorwaarden gaat u akkoord met zowel het camping reglement van onze camping als de RECRON voorwaarden. Deze kunt u hierboven vinden.

Aanvullend hierop en extra uitgelicht:

Toeristisch verblijf:
U bent meer dan welkom om uw vakantie bij ons te komen vieren! Of u nou met uw eigen kampeermiddel komt of een accommodatie op de camping huurt. Omdat wij een camping zijn, ontvangen we dan ook echt alleen gasten die hier komen voor vakantie. Zoekt u een tijdelijk woonoplossing of een verblijf i.v.m. werk in de buurt? Dan vragen we u om verder te zoeken :).

Bezoek:
Bezoek is van harte welkom op de camping (gratis). Graag wel vooraf bezoek aanmelden op de receptie. Let op! Bezoek mag niet zwemmen!
U bent, als ontvanger van het bezoek, verantwoordelijk voor het doorgeven van deze informatie.
Loges dienen aangemeld te worden en dienen in het nachtregister van de camping opgenomen te worden. Hier zitten kosten aan verbonden.

Arrangementen:
Bij arrangementen geldt een maximaal aantal kWh verbruik, de kosten voor het meerverbruik kunt u opvragen bij de receptie. Het maximaal aantal wordt aangegeven op de reserveringsbevestiging. Water op de plaats bij het arrangement is inclusief.

Huisdieren:
Honden zijn van harte welkom op de camping. Deze dienen wel vooraf aangemeld te worden.
Op de camping zelf dienen de honden (m.u.v. eigen gehuurde plaats) altijd aangelijnd te zijn. Tegenover de camping is een hondenuitlaatveld waar de honden los rond mogen rennen. Gebruik van de hondendouche is mogelijk met uw camping-betaalpas.

Wij wensen u een prettig verblijf op Camping de Pallegarste!

Met vriendelijke groeten,
Familie Schuldink,
Pallie en het hele Pallegarste team!

Reserveringsvoorwaarden

Op de website van de Recron en in uw reserveringsaanvraag- en bevestiging vindt u de reserveringsvoorwaarden die van toepassing zijn.

In de reserveringsbevestiging staan de betalingstermijnen. De beschreven bedragen dienen op de uiterlijke betalingstermijn voldaan te zijn. Indien dit niet het geval is zal er een betalingsherinnering verzonden worden. Indien de betaling dan niet binnen 7 dagen is voldaan, zal er nog een betalingsherinnering worden verzonden. Indien na de tweede herinnering de betaling nog niet voldaan is, mag Camping de Pallegarste de reservering afbreken. De betalingsverplichting komt hiermee niet te vervallen.

Annuleringsverzekering

Het is mogelijk om deel te nemen aan onze annuleringsfonds. Er wordt namelijk geen volledige restitutie verleend bij verhindering of vervroegd vertrek. Ons annuleringsfonds bedraagt 5,5% van de totale verblijfskosten, met een minimum van € 20,00. Voor iedere gereserveerde kampeerplaats/accommodatie moet u apart een annuleringsfonds afsluiten. Deelneming aan het annuleringsfonds vrijwaart u tegen de kosten die kunnen ontstaan bij verschillende gebeurtenissen, mits gestaafd met een officiële verklaring, bv. brief onafhankelijke huisarts. U kunt annuleren via het annuleringsfonds bij:

 • Overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van de hoofdpersoon of één der deelnemers;
 • Vroegtijdig afbreken van uw vakantie, wegens overlijden van een familielid in de eerste graad, van de hoofdpersoon of één der deelnemers;
 • Noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon, door medische oorzaak, renovatie of verandering van werkkring;
 • Onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon.

Bij het afbreken van uw vakantie is het moment van annuleren wanneer u de plaats leeg oplevert of uw accommodatie definitief verlaat. Het annuleringsfonds geldt niet bij griep, slecht weer of geen vrij kunnen krijgen van het werk.

De annuleringsverzekering dient tijdens het boeken, of binnen 24 uur na bevestiging van de reservering, bijgeboekt te worden voor geldigheid. 24 uur na de bevestiging van de reservering is het niet meer mogelijk om deze alsnog bij te boeken.

Bij het annuleren zonder verzekering betaalt u een vergoeding aan ons, of deze wordt ingehouden van het reeds betaalde bedrag. De vergoeding (excl. administratiekosten t.w.v. € 7,50) bedraagt:

 • Bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen een maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering op de dag van ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

Covid-19

In quarantaineplicht is geen geldige reden voor annuleren. Bent u positief getest op corona? En u heeft een annuleringsverzekering afgesloten? Dan ontvangen we graag de uitslag van uw GGD-test.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups vormt in toenemende mate een probleem in veel gebieden. Als bedrijf doen we ons uiterste best om zoveel mogelijk overlast te voorkomen maar wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden mocht u toch overlast ervaren. Uiteraard zetten wij ons in om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten zijn.

Bij het uitblijven van betaling

Na het bevestigen van uw reservering ontvangt u maximaal 3 betalingstermijnen. Wanneer u niet voldoet aan een van de betalingen ontvangt u hier maximaal 2 betalingsherinneringen voor per mail (let op, deze kan in de ongewenste mail terecht komen!). Wij hebben na de tweede herinnering het recht op uw reservering op te zeggen. Zodra de annulering is ingezet, hebben wij het recht de plaats/ accommodatie direct weer (online) te verhuren. Let op, uw betalingsverplichting komt hiermee niet te vervallen.

Deze reserveringsvoorwaarden zijn gelijk aan danwel ter aanvulling op de RECRON-voorwaarden.

---------------------------------------------

You will find the applicable reservation conditions on the Recron website.

The payment terms are stated in the reservation confirmation. The amounts described must be paid on the latest payment term. If this is not the case, a payment reminder will be sent. If the payment is not made within 7 days, a payment reminder will be sent. If after the second reminder the payment has not yet been made, Camping de Pallegarste may cancel the reservation. This does not cancel the payment obligation.


Cancellation fund
It is also possible to participate in our cancellation fund. This is because no full refund will be given in the event of non-attendance or early departure. Our cancellation fund is 5.5% of the total accommodation costs, with a minimum of € 20.00. You must separately take out a cancellation fund for each reserved camping pitch / accommodation. Participation in the cancellation fund indemnifies you against the costs that may arise at various events, if supported by an official statement, eg letter from your doctor (need to be an independent docter). You can cancel via the cancellation fund at:

 • Death, sudden illness or accident of the main character or one of the participants;
 • Early termination of your holiday, due to the death of a family member in the first degree, of the main character or one of the participants;
 • Forced relocation of the main character, due to medical cause, renovation or change of job;
 • Involuntary unemployment of the main character.

When canceling your holiday, the moment of cancellation is when you deliver the place empty or leave your accommodation permanently. The cancellation fund does not apply in the event of flu, bad weather, pandemic or being unable to get work off

The cancellation insurance must be booked at the time of booking, or within 24 hours after confirmation of the reservation, for validity. 24 hours after confirmation of the reservation, it is no longer possible to book it.


When you cancel without insurance, you pay a fee to us, or it is deducted from the amount already paid. The compensation is:

 • If canceled more than three months before the commencement date, 15% of the agreed price;
 • In case of cancellation within three to two months before the commencement date, 50% of the agreed price;
 • If canceled within one month before the commencement date, 90% of the agreed price;
 • In case of cancellation on the day of commencement date, 100% of the agreed price.

For every cancellation (with or without insurance) we charge € 7.50 administration costs.

Covid-19
There is no valid reason for cancellation in quarantine. Have you tested positive for corona? And you took out cancellation insurance? Then we would like to receive the results of your GGD test.

Oak processionary caterpillar
The oak processionary caterpillar is increasingly a problem in many areas. As a company, we do our utmost to prevent as much nuisance as possible, but we cannot accept liability if you do experience a nuisance. Of course we are committed to making your stay as pleasant as possible.

In the absence of payment
After confirming your reservation you will receive a maximum of 3 payment terms. If you do not comply with one of the payments, you will receive a maximum of 2 payment reminders by e-mail (note, this can end up in the junk mail!). We have the right to cancel your reservation after the second reminder. As soon as the cancellation has been made, we have the right to immediately (online) rent out the pitch/ accommodation. Nevertheless this does not cancel the payment obligation..

These reservation conditions are the same and/or as addition to the RECRON-conditions.